Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ผ่านระบบออนไลน์ณิฌา แก้วสองเมืองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564761
142การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรัตนาพร ฐิติกรโกวิทการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560759
143ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560756
144การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วาทินี อินต๊ะยอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
145การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติสุทธิพงษ์ พูลแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
146ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครภูริทัต ต้องชูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560754
147การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่อง Hello ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแม่ขมวกคนึงนิตย์ เนืองนิตย์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560754
148การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560753
149การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADธนกฤต วิชาสวัสดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564753
150การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินมัณฑนา ภูมลาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559752
151การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนแบบใช้คู่เทียบเสียงกับวิธีการสอนแบบฟัง-พูดชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560752
152การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นภัสสร คงจันทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559751
153การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนด้วยวิธี SQ4R กับการสอนแบบปกติฐิติมา พรหมทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562748
154การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นิชาภา รัตนถาวรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561748
155การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560747
156การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง วงกลม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาศรีนคร ลาธุลีคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565746
157การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิสุชีรา ศรีวรวุฒิชัยการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559746
158การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิอรุณรัตน์ บุรกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559745
159ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (REBT) ต่อเจตคติในการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแควิลาสินี ถาวรนิติจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560745
160การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LTนภาพร แปลงไลย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563744