Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (REBT) ต่อเจตคติในการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแควิลาสินี ถาวรนิติจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560756
162การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการหางานทำช่วงระหว่างเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงดรุณพร สมณะจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
163การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจินตนา แสงงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562754
164การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครวรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560754
165ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีเพชราภรณ์ เทศศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560753
166การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติสมฤทัย ศรีงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561752
167การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติสุกัญญา พุ่มเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561750
168การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเพ็ญญา เจริญศักดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560750
169การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ ทองดีวิเศษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560749
170การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนวัดตะกลํ่าปัทมาภรณ์ ศรีบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560748
171ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาประภัสสร ณ น่านการบริหารการศึกษา น่าน2558747
172การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติอัจฉราพรรณ วัลลิภะคะการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560745
173การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และวิธีการสอนแบบปกติวรางคณา จันทร์มณีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560745
174การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น iTunes Uฐิติวรดา ชันขุนทดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561744
175การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับการสอนแบบปกติจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560744
176การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (1) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)เจนจิรา คานงอนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561743
177ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)จิระศักดิ์ ทวีเงินการสอนสังคมศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561742
178แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชวรากร เดชพรหมการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559742
179ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561742
180การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วลัยภรณ์ อาดำการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559740