Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560694
162การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างผู้สูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสุรธิดา บึงพรรัตน์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560694
163การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วาทินี อินต๊ะยอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560693
164ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของบุคลากรสถาบันสอนภาษา โรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์มณีรัตน์ อุปพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560693
165ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีเพชราภรณ์ เทศศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560693
166ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ รอดพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560693
167การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นสื่อ รายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาอาทิตย์ หมื่นคิดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561693
168การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุปรานี สินเทาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559692
169ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558690
170ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมศิริทิพย์ ขวัญสมคิดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
171การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนแบบใช้คู่เทียบเสียงกับวิธีการสอนแบบฟัง-พูดชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560689
172ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558688
173การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินมัณฑนา ภูมลาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559687
174การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กนกกาญจน์ สุขโขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563687
175การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลกับการเรียนแบบปกติชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561686
1765712450081 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึก ซิก ซอกเซอร์ อจิลิตี้ ดริลส์ รูปแบบของ เจย์ แอนเดอร์สัน (J. Anderson) ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวผู้รักษาประตูฟุตบอลของ Academe Bangkok Unitedปิยะ มีจันทร์พลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561686
177การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการไพลิน เดชานุวัตินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561685
178การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการลัดดาวรรณ สุภาพงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561683
179แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชวรากร เดชพรหมการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559682
180การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติณัฐทยา เจริญวงษ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560681