Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ แก้วหล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560254
242ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮจำเนียร พรมโคตรการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559298
243การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมคงคาจิณฐ์ณิภา ปรากริมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561564
244ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจิดาภา อัตตะสาระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560279
245ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558356
246การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจิตติภาคย์ อุระมาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562503
247การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 5Eจิตติมา แก้วสว่างคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563337
248แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จิตติยา ปะรัยนุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560314
249ความคิดเห็นของครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านจิตรกร กิจเฉลียวการบริหารการศึกษา น่าน2560265
250ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จิตรานุช สมภารวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560226
251การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวย และทรงกลมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จิตราพัชร เลิศฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563498
252การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R และแบบปกติจิตวดี ทานะขันธ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560508
253การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติจิตสุภา เขียวอินทรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562414
254การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจิตอนงค์ รวมพลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
255ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560267
256ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560288
257ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มจอมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1จินตนา เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558363
258การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561769
259ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
260คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นทีมในสถานศึกษาอำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จินตนา วระไวย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560286