Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3จารุณี ธรรมสาลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
242ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg บรรยากาศองค์การ กับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)จารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิทจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560603
243ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558504
244การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 6จารุวรรณ ทวีแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563444
245การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐมจารุวรรณ สิทธิชัยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561676
246ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จารุวรรณ อุทาพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560413
247ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จารุวรรณ แก้วหล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560317
248ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮจำเนียร พรมโคตรการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559363
249การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมคงคาจิณฐ์ณิภา ปรากริมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561691
250ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจิดาภา อัตตะสาระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
251ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558418
252การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ที่ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจิตติภาคย์ อุระมาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562631
253การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 5Eจิตติมา แก้วสว่างคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563471
254แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จิตติยา ปะรัยนุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
255ความคิดเห็นของครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านจิตรกร กิจเฉลียวการบริหารการศึกษา น่าน2560367
256ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จิตรานุช สมภารวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560294
257การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวย และทรงกลมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จิตราพัชร เลิศฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563949
258การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R และแบบปกติจิตวดี ทานะขันธ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560614
259การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนปริงจิตวิภา ทองขวิดคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565186
260การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนเแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL PLUS และการสอนแบบปกติจิตสุภา เขียวอินทรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562528