Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลกับการเรียนแบบปกติชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561806
342การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชนาธิป พลพวกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601685
343การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติชนาภรณ์ ใจซื่อการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563837
344การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560600
345ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับการรับรู้ประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษาหัวหน้างานคลังสินค้าธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งชนาภา กระแสร์สินธุ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561621
346การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิรูปวงกลม (circular chart) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดัดดรุณีชนิดา จันทร์กำจรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564308
347การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชนิดา หนูตะพงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25593050
348ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1ชนิดาภา ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559355
349ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ชนิดาภา เฉลิมแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560523
350ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชนิสรา ดำรงเชื้อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560432
351การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล (ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชบา ทะนงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560656
352การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การสร้างคำชมชนก ธนาวีราภรณ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)255919927
353ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560730
354การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559918
355ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมพูนุช เงินดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
356การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบการสอนกับวิธีสอนแบบปกติชมพูนุท หาญทนงค์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561523
357ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
358ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
359การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjective ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญชมโฉม คารภูมีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561840
360การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชยปภา ทยาพัชรการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591300