Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ รอดพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560773
302ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อรสา ส่งถึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
303ความคิดเห็นของครูต่อ ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน สังกัด กรุงเทพมหานครอรสา บุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
304ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อรสา บัวป่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
305การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) โดยใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)อรษา เจริญยิ่งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602793
306การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)อรวี ชาวนํ้าวนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560714
307ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอรวรรณ มานะมุติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
308ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
309การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติอรวรรณ คำยวงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562702
310การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อรรพถล บุญเรืองศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563277
311การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครอรรถยา อัศวเรืองพิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560623
312ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนร่องคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24อรพรรณ ศรีนาแพงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560347
313การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรพรรณ นามโบราณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563275
314การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อรนิตา พืชมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560427
315การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรนันท์ แป้นนางรองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256675
316ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2อรทิรา พงษ์เภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
317ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1อรทัย ภูพิพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
318ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทองอรทัย พรมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560548
319ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 จังหวัดชลบุรีอรทัย ภูพิพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
320ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33อรณิช เขตขยันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560497