Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41เด็กออทิสติกกับละครสร้างสรรค์ : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาธนพันธ์ จันทร์ภาการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561451
42เจตคติของข้าราชการครูที่มีต่อการจัดการเรียนร่วม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน สังกัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีน้ำทิพย์ เขียนงามการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560498
43เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบวัชระพงษ์ จันทรชาติพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560856
44เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครเสาวนีย์ พรหมทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560320
45อภิวิชญ์ เหล่าอัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับวิธีสอนแบบปกติอภิวิชญ์ เหล่าอันการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562573
46สื่อเกมกระดานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนนับ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สรณ์พิชชา แก้วเจริญไพศาลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561545
47สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560624
48สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาภคินี มีวาราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560477
49สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงปรียฉัตร คงฉิมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256698
50สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6วรุณยุภา แก้วสมทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
51สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
52สภาพความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมหมาย เพียสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398
53สภาพความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมหมาย เพียสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
54สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสายบัว นพตลุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560546
55สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพิชญามณฑ์ แก้วพงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
56สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครอัจฉรา บินล่าเต๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560308
57สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4ธนสรรพ์ กลางบุรัมย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560360
58สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเริงฤทธิ์ โพธิ์เงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
59สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1วันเฉลิม ไพรศิลป์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
60สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยณัฐพงศ์ แก้วทุ่งการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560349