Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุนิษา สอนสุภาพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558712
242ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2นารี สอนง่ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
243ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการประวีณธรรม บุญสุขสรรค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
244ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นันชษร สุขจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
245ความพึงพอใจของของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครศิรดา ศิริตังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
246ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนนนทรีวิทยาสุรศักดิ์ เจียมอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
247การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์วาทินี อินต๊ะยอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560764
248การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกผันในองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสุมลทา วงษาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529
249การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติน้ำเพชร เอี่ยมเทียนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561535
250ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครศิริวรรณ ผู้อยู่สุขการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558570
251ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เนาวรัตน์ อินทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
252ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครจันทร์ดี ทองสุขดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
253ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
254ความพึงพอใจของครูที่มีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อนุชา คำแดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
255การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะธัชณวีย์ สุขทรัพย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560556
256ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตามแบบ MBTI บรรยากาศองค์การ กับพฤติกรรมการ ทำงานที่ปลอดภัย กรณีศึกษาพนักงานในคลังกระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมลฑาทิพย์ อินทรหอมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
257การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติณชนก โพธิ์พินิจการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561551
258ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักรวาสนา พรหมภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558642
259ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ แสนกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
260ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเยาวภา มโนภิรมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451