Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานครสุจิตตรา กาญจนภูมิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
182ความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมิตรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุฑามาศ เทียนมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
183ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
184ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3หยาดพิรุณ ทองรักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
185ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสุมณฑา ชมจันทร์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
186ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560425
187ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
188ความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นฤมล ศรีตองอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
189ความคิดเห็นของ ครู กศน.ตำบล ที่มีต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน กศน.จังหวัดเชียงใหม่พิทยา ธาตุอินจันทร์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560550
190ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ธันยพร บุญพร้อมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
191ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6ศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560331
192ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้บริการงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นิโลบล ประกอบดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560358
193ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560655
194ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
195ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
196ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560533
197ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560602
198ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ราชัน จันดิบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560503
199ความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศิวาพร ชาญสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
200ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560333