Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นฤมล ศรีตองอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560364
182ความคิดเห็นของ ครู กศน.ตำบล ที่มีต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน กศน.จังหวัดเชียงใหม่พิทยา ธาตุอินจันทร์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560522
183ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ธันยพร บุญพร้อมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560355
184ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6ศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560304
185ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้บริการงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นิโลบล ประกอบดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560331
186ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560620
187ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
188ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
189ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
190ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560565
191ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ราชัน จันดิบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
192ความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศิวาพร ชาญสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
193ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560308
194ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในเขตตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านภานุวุธ บูรณพรหมการบริหารการศึกษา น่าน2560527
195ความคิดเห็นของครู ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรณิการ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
196ความคิดเห็นของครูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นิเวศน์ มุมวงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560363
197ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560401
198ความคิดเห็นของครูต่อ ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน สังกัด กรุงเทพมหานครอรสา บุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
199ความคิดเห็นของครูต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560360
200ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560451