Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการศึกษาภายในของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภรณ์ทิพย์ คำเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560445
182ความความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานครสุจิตตรา กาญจนภูมิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
183ความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมิตรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุฑามาศ เทียนมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
184ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
185ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3หยาดพิรุณ ทองรักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
186ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสุมณฑา ชมจันทร์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
187ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560430
188ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560772
189ความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นฤมล ศรีตองอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
190ความคิดเห็นของ ครู กศน.ตำบล ที่มีต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน กศน.จังหวัดเชียงใหม่พิทยา ธาตุอินจันทร์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560562
191ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ธันยพร บุญพร้อมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560397
192ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6ศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560341
193ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558783
194ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้บริการงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นิโลบล ประกอบดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
195ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560681
196ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
197ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
198ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560561
199ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560617
200ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ราชัน จันดิบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560522