Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560435
202ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอรุณรัตน์ พิกุลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
203ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวีอรุณ พงษ์จันทร์โอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
204ความพึงพอใจการนิเทศภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อริสา บุตรดามาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
205การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560559
206การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560461
207การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา ตะภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560865
208ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครอรอุมา มะเดื่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
209ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อรสา ส่งถึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
210ความคิดเห็นของครูต่อ ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน สังกัด กรุงเทพมหานครอรสา บุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
211ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อรสา บัวป่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
212ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอรวรรณ มานะมุติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398
213ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
214การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครอรรถยา อัศวเรืองพิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560626
215ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนร่องคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24อรพรรณ ศรีนาแพงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560349
216การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อรนิตา พืชมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
217ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2อรทิรา พงษ์เภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
218ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1อรทัย ภูพิพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
219ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทองอรทัย พรมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560549
220ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 จังหวัดชลบุรีอรทัย ภูพิพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359