Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
242ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนารินทร์ ดาวไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
243ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพลวัฒน์ สุทธไชยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560427
244ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560313
245ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กิตติคุณ วรวิทยกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560417
246ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วรรษมน ผกาวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
247ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพัชรินทร์ เฉียบแหลมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
248ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2อิทธิพล ธานินทร์พงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
249ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดาวรุ่ง อุปคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
250ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
251ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีวัฒนชาติ มานะมุติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
252ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสภาพแวดล้อมโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครรัชฏาภรณ์ คำอร่ามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
253ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มนตรี จันทะแจ่มการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560311
254ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สุภาวดี โตจริงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560346
255ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลนพรัตน์ พิมพ์แสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
256ความคิดเห็นของครูต่อการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 สังกัดกรุงเทพมหานครสุรสิงห์ สุดเฉลียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
257ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 (8) สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครพัชรี ผลาหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
258ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายแบบบูรณาการ อำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1ไพบูลย์ นามวงษ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560333
259ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดธนิดา สิงสีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560347
260ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อประภาพร จันทศิลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560315