Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
242ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครสุจิตรา พงาตุนัดถ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601235
243แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
244ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลน้ำอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
245ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560838
246ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวุฒิพงษ์ คันธิยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558579
247ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครศรัยวัลย์ สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
248ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อนุศาสน์ จันทร์พิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560433
249สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560624
250ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559429
251ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานครพงศ์ศักดิ์ ทองศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560634
252ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครบุษบา อินทร์จ้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
253ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ศิวรินทร์ แซ่เฮ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
254ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
255ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครพลศิลป์ แคล้วคลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
256ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรักสมฤดี ชุมหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559431
257ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พนิดา ยอดรักการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
258ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่าฉลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอนันต์ เพ็งแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
259ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา สงฆรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
260ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรินรัตน์ พรมราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333