Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2นุจรี ไพบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
242ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครภาวิตรา ยั่งยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560413
243ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนวัดทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครธมลวรรณ ภูผาพลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560421
244ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ วงฮาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
245ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4ณัฐวุฒิ มาทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
246ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
247ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ศิริพร แกล้วการไร่การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560357
248ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560330
249ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
250ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนารินทร์ ดาวไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
251ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพลวัฒน์ สุทธไชยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560446
252ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560318
253ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กิตติคุณ วรวิทยกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
254ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วรรษมน ผกาวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
255ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพัชรินทร์ เฉียบแหลมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
256ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2อิทธิพล ธานินทร์พงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
257ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดาวรุ่ง อุปคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
258ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
259ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีวัฒนชาติ มานะมุติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
260ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสภาพแวดล้อมโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครรัชฏาภรณ์ คำอร่ามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401