Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 281-300 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอนงลักษณ์ หมู่หาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
282ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครสุธิสา มณีวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
283ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
284ความคิดเห็นของครูต่อการให้บริการโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สมพงษ์ เกลี้ยงพร้อมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560359
285ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2เกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
286ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ทิพวรรณ ลิ้มรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
287ความคิดเห็นของครูต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมใน หัวข้อ “ครูรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0” ของโรงเรียนศึกษานารวิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครปราณิศา พูลลมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
288ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1รัชนีกร ทองดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
289ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2ธนกร ธนอภิรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
290ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในอา เภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาพ ยืนยงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
291ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อรสา ส่งถึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
292ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.พัฒนาที่ 1 จังหวัดนนทบุรีอิสรภาพ พรหมชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
293ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1กัลยาณี ทองเชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
294ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยศริลลา คงรักษ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560350
295ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ปฐมาวดี อินแพงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
296ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560509
297ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ทรงกลิ่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560579
298ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4วริษา ชีวกานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
299ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษาบุศรา กุลานุสนธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612024
300ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีมุทิตา เอี่ยมทิพย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560359