Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 281-300 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครธรรมวรรณ จันทะมันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
282ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2สิริพร เอี่ยมสำลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
283ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
284ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ปกรกาญจน์ ลานรอบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
285ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3วีระ นามเขตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560337
286ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
287ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเส็ง บุดดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
288คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปรินทร สัทธะประโคนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560337
289ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 สมุทรสาครสถิตย์พร ดีมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
290ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ณัฏฐนันท์ ประทุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560337
291ความคิดเห็นของครูในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านกิตติศักดิ์ โนกันการบริหารการศึกษา น่าน2560337
292ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรีศิรดา นาเบะคุระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
293ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ชุลีพร มั่นการการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560337
294ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสใบทอง สิงห์ฉลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
295ความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครเทียนจิตร จันทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
296ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสหวิทยาเขตวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7สุธิดา เที่ยงทิศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
297ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเขตลาดพร้าว สังกัดกรุงเทพมหานครสุทิพย์ ทองมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
298ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีลักษิกา แสงเดือนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
299ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4วีรพล พิมานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
300ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในกลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ศรัณย์พร บัวเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337