Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
302ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
303ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
304การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
305ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วิไลพร แซ่ตั้งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560347
306ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษาบุศรา กุลานุสนธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612016
307ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริมาตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558597
308ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
309ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครสุจิตรา พงาตุนัดถ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601251
310แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
311ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลน้ำอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
312ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560850
313ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
314ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวุฒิพงษ์ คันธิยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558593
315ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครศรัยวัลย์ สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
316ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อนุศาสน์ จันทร์พิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
317สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560637
318ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3กัญญาวีร์ ภาชะโนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560395
319ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
320ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559452