Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
302ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1รัตนาภรณ์ ลำบาลการบริหารการศึกษา น่าน2560394
303ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1กิตติยา ภูงามนิลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
304พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
305การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลลิตา บุญชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
306ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์สุมาลี สมภาคการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560427
307ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
308การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อรนิตา พืชมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
309ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานห้องสมุดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4วริษา ชีวกานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
310การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ชัยช่วยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560586
311ความต้องการของครูที่มีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ เพศศึกษา และการกระทำที่ผิดกฎหมาย โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32นงลักษณ์ ปะจันทะสีการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560369
312ความพึงพอใจต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นริศรา ภาระศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
313ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ฟาวดี ปลุกใจหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
314ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560730
315การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีธนากรณ์ ศรีวาปีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560440
316การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ศิริพร คำมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
317ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7พัณณ์ชิตา เทพนครการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560440
318ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารทางวิชาการของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยานภัสสร สุเรนทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
319คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูในกลุ่มโรงเรียน อำเภอสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ศศิประภา สูงขาวการบริหารการศึกษา น่าน2560401
320ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560417