Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
322สภาพความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมหมาย เพียสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
323การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
324ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559563
325ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นฤมล นาคจาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
326ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมพูนุช เงินดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
327ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดราชโกษา สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครทรงกรด แง้นกลางดอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560433
328คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดนครปฐมกิติศักดิ์ สุพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560391
329ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ถนอมขวัญ อนะมานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
330การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรสรินทร์ หวังผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559481
331ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ชรินทร์ทรา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
332ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครถกล นิตยบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601065
333การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560723
334ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักทฤษฎีระบบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์เบ็ญจวรรณ ดีลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560688
335ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครธีรวัตร สุศิวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559535
336ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการพัชราภรณ์ เจริญสุขการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
337ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สังกัดสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครปฤษณา อิสสระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
338การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560766
339การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2สุวัฒน์ ตามสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439
340ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2จตุพล โฉมยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362