Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักเขตพระนคร กรุงเทพมหานครปริยานุช วงศ์ภาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
342ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ญาณิศา ข่าขันมะลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
343ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครปรัชธนา บุนนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560446
344ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานธุรการโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เพ็ญประภา สืบสารการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
345ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2อำภาพร แสงเพ็ชรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560330
346ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในกลุ่มคุ้งบางกะเจ้านกชนาฏ แก้วชื่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559635
347การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พัชรินทร์ เผือคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
348ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
349ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560537
350การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ สกุลโพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
351สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
352ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ศิริกุล ศิริสวาทการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560327
353การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ภาวิณี ครุฑปักษีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559651
354ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1วิภาวรรณ ชาวเหนือการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
355ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560910
356การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ปัทมวัลย์ บุญถนอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560656
357ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7อนงค์ ลาไธสงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560355
358ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ปรียานันท์ แก้วหอมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
359ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน-ลำปางศิริขวัญ รัตน์สุวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559554
360ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1สุธิดา รัตนโชติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326