Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่สลิล สุภาวงศ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560379
42ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ณัฐพร ยศเดชการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560331
43ความคิดเห็นของครูที่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6จันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560489
44ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อัชฌา พงษ์ธรรมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560354
45ความคิดเห็นของครูในการดำเนินกิจกรรมเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอสะเมิงณัฐพล พิไสยการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560338
46ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกกรฤทธิ์ บุญญานุกูลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560465
47ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เมือง 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อัมพวัน อุปนันท์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560414
48ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ผิวผ่อง ปัญญารัตน์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560341
49ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พิมพ์พร ยอดยิ่งชนชีพการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560344
50ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ทิพจุฑา ดวงไทยการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560408
51ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในปัจจุบัน ในกลุ่มเครือข่ายสะเมิง 3ยุพิน กาวีการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560333
52ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560407
53ความคิดเห็นของ ครู กศน.ตำบล ที่มีต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน กศน.จังหวัดเชียงใหม่พิทยา ธาตุอินจันทร์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560564
54ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34นิตยา ฮวดนางการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560408
55ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประภาพร สิทธิวงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560352
56ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชินวัฒน์ วิเศษวงศาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560329
57สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560342
58ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34สายรุ้ง หล่อใจการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560387
59ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)ปริญนันท์ ช่างเหลาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560364
60ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่สูงในอำเภอแม่แจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นันทิดา เปล่งฉวีวรรณการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560413