Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณเพ็ญ กลัดเกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560497
162การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครอรรถยา อัศวเรืองพิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560591
163ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
164ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
165ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37วิรัญญา พรมจักรการบริหารการศึกษา น่าน2560351
166ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นิภาพร โพธิ์ศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
167ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เนาวรัตน์ อินทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560434
168ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
169ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
170ความความพึงพอใจของครูต่อการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศิริพร โกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560884
171ความความพึงพอใจของครูที่มีต่อการการปฏิบัติงานในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 76 สำนักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่งนภา อ่างดอนคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
172ความความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครอภิญญา บ้านใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
173ความความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการศึกษาภายในของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภรณ์ทิพย์ คำเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560412
174ความความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานครสุจิตตรา กาญจนภูมิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
175ความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมิตรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุฑามาศ เทียนมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
176ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
177ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3หยาดพิรุณ ทองรักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
178ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสุมณฑา ชมจันทร์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560459
179ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560411
180ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560726