Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ศิริพร คำมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
162การศึกษาหลักการบริหารทรัพยากรการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านยุวเรศ วุธนูการบริหารการศึกษา น่าน2560641
163การศึกษาเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของข้าราชการตำรวจสำหรับหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินครินทร์ หงษ์ทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
164การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครอัจฉรา วงษ์แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
165การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ชรินรัตน์ เพชรใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560609
166การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559790
167การเปรียบเทียบทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒อุไลพร อุทัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
168การใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครประยูร โคษาราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612553
169การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณเพ็ญ กลัดเกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560524
170การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครอรรถยา อัศวเรืองพิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560623
171ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560459
172ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560537
173ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนศรีนครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37วิรัญญา พรมจักรการบริหารการศึกษา น่าน2560375
174ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นิภาพร โพธิ์ศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
175ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เนาวรัตน์ อินทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
176ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
177ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
178ความความพึงพอใจของครูต่อการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศิริพร โกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560934
179ความความพึงพอใจของครูที่มีต่อการการปฏิบัติงานในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 76 สำนักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่งนภา อ่างดอนคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
180ความความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครอภิญญา บ้านใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516