Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครแสงเดือน จันทร์สินธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
202ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สายฝน วังกาวรรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
203ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
204ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560533
205ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559861
206ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จังหวัดกาญจนบุรีสิริธร ศิริบูรณ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560322
207ทัศนคติของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พนิดา ทีจันทร์มาตย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560346
208ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ เนืองภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25624584
209ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำพอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประภัสสร สุขสวัสดิ์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560431
210ทรรศนะของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559วาสนา ศรีระดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
211คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
212คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
213คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูในกลุ่มโรงเรียน อำเภอสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ศศิประภา สูงขาวการบริหารการศึกษา น่าน2560407
214คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปรินทร สัทธะประโคนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560341
215คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นิภาพร เข็มมาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560390
216คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดนครปฐมกิติศักดิ์ สุพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
217คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดนครปฐมกิติศักดิ์ สุพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
218คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครพรพรรณ โยธาธรรมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
219คุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนอำเภอสันติสุข ตามหลักสังคหวัตถุ 4สุริยพล ตนภูการบริหารการศึกษา น่าน2560726
220คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นทีมในสถานศึกษาอำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จินตนา วระไวย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398