Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จุรีภรณ์ สาระอาภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
342ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเบ็ญจวรรณ แสงสง่าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422
343ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีวรทย์ ส่งละอองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
344ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
345ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฏฐนิช เรืองโอชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
346การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ โดยใช้ชุดการเรียน0คณิตศาสตร์0แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ปรัชญา เจริญศิริคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560517
347ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอบันนังสตา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาซูนีตา เฮงดาดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611095
348การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระหว่างการสอนด้วยวิธี KWL-Plus และวิธีการสอนแบบปกติจิราวรรณ ไชยปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561625
349ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558543
350ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิชชาพร บุญยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยาปากนํ้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
352ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560380
353การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560983
354ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561926
355การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติอาลี สาและการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561657
356ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีปรียาภรณ์ ริตตาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558585
357ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
358ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
359ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
360การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560542