Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560878
342ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561722
343การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติอาลี สาและการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561533
344ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีปรียาภรณ์ ริตตาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558494
345ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560310
346ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560294
347ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560312
348การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
349การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ขั้นตอนของโพลยาสิรีธร ชุนหะศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
350ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้สำหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษาบุศรา กุลานุสนธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611627
351การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติปรียาภรณ์ ปานคล้ำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561437
352ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริมาตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558495
353ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิตติกา แสงสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560313
354ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครสุจิตรา พงาตุนัดถ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601168
355แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
356ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลน้ำอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560399
357ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560785
358การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560816
359เรื่องศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงอายุ 7-10 ปี โดยใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน้ำเปรมปรียา แสงแก้วการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561414
360การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติสุพัตรา อินหอมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561524