Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดลศุภลักษณ์ ภูสุวรรณ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611438
102พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวราพงศ์ ไกรชมสมพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560789
103พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611318
104พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในตำบลรัตนบุรีและตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2วิชิต ทองเกษมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560449
105พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ในเครือโรงเรียนบดินทร ปีการศึกษา 2559วนิดา บิณกาญจน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559516
106ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้น ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมโยธิน ใจอ่อนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561570
107ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยใช้บทเพลงกับการสอนแบบปกติดารณีรัตน์ ยูงทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560628
108ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ (Vocabulary) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ ชุด Happy wild animalศริญญา เหล็กสูงเนินนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562708
109ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โรงเรียนขุมทองวิทยากนกวรรณ ปานช่วยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560724
110ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วสันต์ สรกเมียกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561624
111ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative -Learning) โดยใช้เทคนิค STADชไมพร คงปานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
112ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กลวิธี STAR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยมศิริทิพย์ ขวัญสมคิดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561784
113ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบจำนวนนับ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางอาริษา ศรีพูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561884
114ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางพรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561617
115ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กันยรัตน์ ระโหฐานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561536
116ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ทิพกฤตา ทรงธรรมนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561499
117ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีน้องนุช สาระศาลินคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560563
118ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฏีของแซทเทียร์ (Satir) ที่มีผลต่อความสุขของ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคเจริญสุข ประพานศรีจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560637
119ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีภวนิยมที่มีต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งขวัญนภา พานแก้วจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560578
120ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิด พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีสุภัสสรณ์ แก้วกลิ่นจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560596