Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกดวงจิต สังข์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
122ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
123ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พลากร จำลองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
124ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครปราโมทย์ พูลเพิ่มการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422
125ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครวีราภรณ์ เจริญใหญ่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
126ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ คู่อันดับและความสัมพันธ์ ” ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จรรยาลักษณ์ โขงอ้อมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559544
127การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติภาณุวัฒน์ ศิริรุ่งฤดีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561453
128การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุปรานี สินเทาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559729
129การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560764
130ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
131ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสมหญิง วงศ์พิทักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
132ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 31 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณวิภา ไกรนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
133การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591288
134การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติอาภัสนันท์ โพธิ์สุการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561435
135การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559855
136ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พันธุ์ทิวา กวินชวนชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
137ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3วัลลภา โตติยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
138ความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศิวาพร ชาญสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
139ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560427
140การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนปกติณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559426