Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
402ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครพัชรินทร์ แย้มกลีบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
403การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
404การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิริลักษณ์ ประชากุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
405ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์สุวิมล สวัสดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560367
406ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัชชา สินศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559502
407ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
408ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ทิพวรรณ ลิ้มรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
409ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวิราพรรณ ปักศรีสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
410ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด นนทบุรีปณพร สุมลวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
411ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรีสุภาณี ยืนยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
412ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลในเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 10 (กระเทียม-สะกาด ก้าวหน้า) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุรเชษฐ์ น้อยมิ่งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560372
413ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกพนิตนาฏ ศรีนวลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559719
414ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขนิษฐา ซอกรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
415ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามศรีรุ้ง มรกฎการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
416แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
417ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560410
418ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์เชิญขวัญ พันธุ์สุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560416
419ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จีรนันท์ เทศารินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559477
420ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรณิการ์ แสนพลมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560811