Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติอาภัสนันท์ โพธิ์สุการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561469
142ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีม ของครูในสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานครจตุพร กุลบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256638
143การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559893
144ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พันธุ์ทิวา กวินชวนชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
145ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3วัลลภา โตติยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560430
146ความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศิวาพร ชาญสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
147ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
148การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนปกติณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559460
149การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติไพลิน โนนธิราชการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561536
150การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มหัสฤดี นานทนานนท์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256613
151การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินมัณฑนา ภูมลาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559744
152ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1กิตติยา ภูงามนิลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
153พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
154การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลลิตา บุญชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560453
155ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
156ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบังสุภาวดี จันทร์แสงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559549
157การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ำ โดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติภริตา ทาธรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561606
158การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL)ปณัฐพงศ์ ใจการคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256619
159การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วลัยภรณ์ อาดำการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559720
160การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อรนิตา พืชมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560411