Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ชวิน วันท่าค้อการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560316
242ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เพิ่มพูน กลีบม่วงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560280
243การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เสาวนีย์ สำรวมจิตการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560375
244ความพึงพอใจของครูที่มีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ในกลุ่มโรงเรียน อำเภอลอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ปิยะฉัตร อริยะศักดิ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560295
245แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัยพัลลภ ฮุนพานิชการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560309
246ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (โรงเรียนดีประจำตำบล) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยมณีรัตน์ มั่นอ้นการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560309
247ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการกานต์พิชชา นุ่มพรมการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560279
248ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1เพ็ญพิชชา อ่อนปานการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560323
249ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1ภาณุพงศ์ ภูมีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560268
250การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองขมิ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2กัญจนา ทับเจริญการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560324
251การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2เบญจมาส กันเสนการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560345
252ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อา นาจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสิงหวัฒน์ อำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1นัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560313
253ความพึงพอใจของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยรณชัย ไชยญะอนุกูลการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560394
254สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยณัฐพงศ์ แก้วทุ่งการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560302
255ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38กนกศักดิ์ สอนเพียรการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560366
256ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเมืองหน้าด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1รุ่งแสง เนียมสุวรรณการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560286
257ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัยดาราพร ซ้อนแดงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560313
258ความพึงพอใของครูปฏิบัติการสอนต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเจ้ารามจังหวัดสุโขทัยลิขิต สอนเทียนการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560361
259ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560281
260การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1พิชชาภรณ์ พิมมัชฉาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560350