Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
381ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการรักษาวินัยข้าราชการครูของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสันติ สว่างเมฆการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559397
382การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559405
383ความคิดเห็นของครูที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ฉัตรกุล ตรงคมาลีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559404
384ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวิภารัตน์ วินทะไชย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559386
385ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพนมทวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ธันยลิน พีรวิชัยนนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559357
386ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีวราภรณ์ ย่านงูเหลือมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559349
387ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีปัญจพร ช้างเขียวการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559385
388ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนฤมล เสือเมืองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559369
389ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9จุฑารัตน์ นุชนารถการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559381
390ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1ชนิดาภา ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559357
391ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558508
392ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558472
393ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนถลางพระนางสร้างวิไล ถาวรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558522
394ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่หนึ่งฤทัย แก้วกันเนตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581871
395ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558602
396ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสุพัตรา เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558346
397ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตวัชระ เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558572
398การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณิชาภา ฐปนสิทธางกูรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558808
399ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการบริหาร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตศศธร บุญลึกการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558416
400ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558515