Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ปรียานันท์ แก้วหอมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560340
142ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์นพดล บัวแก้วการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560406
143ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์สุวิมล สวัสดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
144ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลในเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 10 (กระเทียม-สะกาด ก้าวหน้า) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุรเชษฐ์ น้อยมิ่งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560372
145ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์เชิญขวัญ พันธุ์สุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560416
146ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างที่มีต่อมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เสาวคนธ์ มูลศาสตร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560393
147ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของฝ่ายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่ 33ศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560328
148ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายอาเภอศีขรภูมิ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ราเชนทร์ แสงงามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560408
149ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560343
150ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในอา เภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาพ ยืนยงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
151ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของเครือข่ายแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1รัตนวรรณ แสนสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560350
152ความพึงพอใจของครูต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กนกกานต์ คิดดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560520
153ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายจัดการเรียนรู้ ศรีณรงค์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ศิรินภา สิงหะการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560397
154ความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์อุมาพร เต้งชูการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560364
155ความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33วิไลวรรณ ทองคำการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560346
156ความคิดเห็นของบุคลากรครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1สมชื่น หวังผลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560347
157ความคิดเห็นของบุคลากรครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33ประกายเพชร คูณวัฒนาพงษ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560399
158ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษา ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3เพ็ญศรี มีเจริญการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560352
159ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2พงษ์ศักดิ์ พรมมาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560347
160ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ทฤฆายุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2559569