Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การดาเนินการทางเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านระบบออนไลน์ชัญญานุช ดาด้วงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564253
142ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครชินดนัย พรมบุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560255
143ความพึงพอใจของนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์พญาไทวีรวิชญ์ สัตตารัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560255
144ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเวียงสา 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จิตรานุช สมภารวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560256
145การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupationsอกนิษฐ์ รามศรีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612566
146ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ปัณฑารีย์ อิ่มประสงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560260
147ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครวัชรินทร์ ชาญกระบี่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560264
148ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ จังหวัดปทุมธานีพิมพร สามารถตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560265
149การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STADอนุรักษ์ กรัตพงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563265
150การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชุติมา แสนบุญยังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25632657
151ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลาง เขตดุสิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิรรัตน์ เสตสุบรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560267
152ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครนิพนธ์ เหมือนหมายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560267
153ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพลังครูพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นิตยา มาปัดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
154สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครอัจฉรา บินล่าเต๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560272
155ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครซบรี โกะสะโยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560272
156การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อภิเดช สุผาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592727
157การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)นิภาพร ชาญนอกการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592729
158ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครอุบล ตัญญาภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560273
159ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสองภาษาเครือข่ายที่ 15 สังกัดกรุงเทพมหานครสายสิทธิ์ โถปาสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560273
160ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ษมาภรณ์ ศรีใสคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560274