Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติอรวรรณ คำยวงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562709
222การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผล เรื่อง การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์วิภาดา นาเลาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561709
223การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะวัชระ รัตน์บ้านด่านคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561708
224ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1-2 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปรารถนา ชาญนอกจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560707
225การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นพวรรณ วิจิตรบรรจงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561706
226ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครวรุฒ เขียวคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560705
227ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อย ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพศิริรัตน์ ขจรไพรการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558702
228ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุภาภรณ์ เกตุเอมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560702
229การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติลลิตา งามเพริดพริ้งนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561701
230การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิแอ๊บเปิ้ล มีรีการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559700
231การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เฉลิมวุฒิ สุพัฒธีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561700
232ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559697
233การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐมจารุวรรณ สิทธิชัยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561696
234การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพญาไทลลิตา ดารมย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562695
235การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติมรกต มงคลเมืองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561693
236การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TGT กับแบบปกติ โรงเรียนพรตพิทยพยัตศิริณา จ่าทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
237การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาระหว่างการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับการเรียนแบบปกติมานิกา ระมั่นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
238การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการใช้สมองเป็นฐานกับการสอนตามคู่มือครูฉัตรชรีย์ โพธิ์ทองการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
239การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับรูปแบบการสอน SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพงศธร อ่อนนวมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
240ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560690