Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ (Vocabulary) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ ชุด Happy wild animalศริญญา เหล็กสูงเนินนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562691
222ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุภาภรณ์ เกตุเอมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
223การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อพรจิตร จำปาแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
224การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมคงคาจิณฐ์ณิภา ปรากริมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561688
225การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดย ใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติสุพรรษา แก้วพริ้งนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561688
226การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิแอ๊บเปิ้ล มีรีการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559687
227ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกพนิตนาฏ ศรีนวลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559684
228การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาระหว่างการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับการเรียนแบบปกติมานิกา ระมั่นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560683
229การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติลลิตา งามเพริดพริ้งนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561682
230การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับรูปแบบการสอน SSCS เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพงศธร อ่อนนวมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560682
231ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักทฤษฎีระบบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์เบ็ญจวรรณ ดีลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560680
232การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาระหว่างการเรียนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์และวิธีสอนแบบปกติมรกต มงคลเมืองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
233การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TGT กับแบบปกติ โรงเรียนพรตพิทยพยัตศิริณา จ่าทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560679
234การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษา (ห้องการศึกษาพิเศษ) โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านศิริรัตน์ พวงรัตน์การศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560679
235การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เฉลิมวุฒิ สุพัฒธีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
236การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติสมฤทัย จันทรุตมางกูรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562677
237ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ๊ก เกษมสุขวงศ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559677
238การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพิชญ์ สร้อยสุวรรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560677
239การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการพณพร นันทสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559676
240การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติถนอมทรัพย์ อุปรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561676