Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ปองกานต์ ฟักศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561818
82ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และเครือข่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิมา แด่วัฒนชัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558817
83การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวนิดา นามโคตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559816
84การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกตินันตา บรรณวรรณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561816
85การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjective ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญชมโฉม คารภูมีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561815
86การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยสุมิตรา ชุนทรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562814
87การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติอภิเชน เหล่าเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561810
88การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคารชลาลัย งามเนตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562810
89การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)หยาดรุ่ง แสงสุโทคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560809
90ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม โดยใช้หลักการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับเทคนิค STADกัญฬ์ฑิมา จิตรมาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562807
91การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ณัฐวุฒิ บุตตะวงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560807
92การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติสุขวีณา อุ้ยเพ็ชรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562806
93การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทิพรัตน์ ขุมทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561804
94ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ยุทธนา กองโคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558801
95ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน วัดพลับพลาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครพรนภา บุตรวังค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558801
96การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ PANORAMA กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอัญชญา สมเขาใหญ่การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562801
97การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)ริมล โพธิ์ชัยรัตน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560801
98การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560797
99การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้สื่อโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสุดารัตน์ เครือจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561797
100การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างผู้สูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสุรธิดา บึงพรรัตน์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560797