Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรรุจิภา สายสุขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560993
2ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559992
3การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แพรวรุ่ง ศรีประภาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561987
4การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการเรียนรู้แบบปกติทรรศนันทน์ จิ๋วประดิษฐ์กุลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560987
5การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560983
6ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดกลาง ในอำเภอท่าศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชมุฑิตา เวชพราหมณ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2561982
7ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพที่มีต่อความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559981
8การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนคาวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ดารณี ศรีสุขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561976
9การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวย และทรงกลมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จิตราพัชร เลิศฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563965
10การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสุภมิต จันดีวงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561962
11ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้ เรื่องคำ 7 ชนิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามธนวัฏ ปรีชาจารย์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559961
12การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่อง คำสมาส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพิเชษฐ์ กอนรัมย์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559953
13การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561947
14การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลณัฐวลัญช์ เข็มทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559946
15การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเทคนิค TAIทิพฆนฑา เงินยวงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560946
16การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรนภา ใจไมตรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561945
17การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนปกติอัญรัตน์ นุ่นจีนการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560942
18การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์และเทคนิคการสอนอ่านตามปกติชัชชญา คอร์เรียการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560941
19การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัลลภ เต่าให้คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561936
20ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มานนท์ จันทร์เจียมการบริหารการศึกษา น่าน2558935