Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560301
202ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครจริยา แก้วลายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
203ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558441
204การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับการสอนแบบปกติจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560621
205ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
206ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560343
207ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครจักรพงศ์ พักโพธิ์เย็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
208การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จักรพันธุ์ เขียนวงศ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621271
209การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติจักรพันธ์ บุญจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561531
210การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมจักรพันธ์ วิจิตรบรรจงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561616
211ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
212ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
213ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
214ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวังทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จักรี ทุ่มเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
215ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
216การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนพฤกษาจันจิรา คชวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561473
217ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครจันจิรา ทาสีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
218ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560294
219ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559381
220ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด การศึกษาในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2จันทร์จิรา อินต๊ะกันการบริหารการศึกษา น่าน2560293