Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจริญญา ปรีชาวิภาษคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611503
202ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จริยา ขาวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560570
203พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
204ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครจริยา แก้วลายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
205ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558487
206การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับการสอนแบบปกติจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560701
207ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
208ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560391
209ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครจักรพงศ์ พักโพธิ์เย็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
210การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จักรพันธุ์ เขียนวงศ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621369
211การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติจักรพันธ์ บุญจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561624
212การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมจักรพันธ์ วิจิตรบรรจงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561716
213ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560373
214ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
215ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
216ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวังทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จักรี ทุ่มเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
217ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
218การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนพฤกษาจันจิรา คชวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561579
219ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครจันจิรา ทาสีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
220ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339