Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชินวัฒน์ วิเศษวงศาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560326
402ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และวิธีสอนแบบปกติชิษณุชา พิกุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562594
403ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ชีวิน หน่อแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560312
404การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติชื่นกมล สุริวงษ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560712
405ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ กับการรับรู้องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ของพนักงาน บริษัท ดี เอส เอ สยามวาลา จำกัด (สำนักงานใหญ่)ชุตินันท์ วรรณรุ่งจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560660
406การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง บทละครพูดคำฉันท์ มัทนะพาธา ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และวิธีสอนแบบปกติชุติพันธุ์ ไก่งามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601429
407ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ชุติภา หาญวานิชจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560650
408ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ชุติมา ชูชั่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
409ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ชุติมา ชูชั่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
410การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประมาณค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนปกติชุติมา บัวบานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
411การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ที่สอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติชุติมา ปาละวงษ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561604
412ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อศักยภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชุติมา มากคงแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
413การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชุติมา แสนบุญยังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25633364
414การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุติมา ไวยอรรถคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591070
415ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชุลิตา ศรีระวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559616
416ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ชุลีกร เชียงปะละการบริหารการศึกษา น่าน2560930
417ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ชุลีพร มั่นการการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560336
418การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตชูชาติ เจริญชัยไธสงค์การบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559397
419การบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชูศรี แย้มศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560878
420การบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชูศรี แย้มศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560641