Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558460
182ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2เกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
183ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิวิทยา) สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานครเกรียงศักดิ์ คำใบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601151
184ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสามัญ ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฮุดา บิลสุลต่านการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
185ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1อ้อมแก้ว น้อยใสย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
186ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3อ้อมสุดา วรรณโคตร์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559377
187การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ผ่านระบบออนไลน์อโณทัย สวายประโคนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564491
188การเปรียบเทียบทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒อุไลพร อุทัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
189ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าซีรอ สานักงานเขตสุเหร่าซีรอ สังกัดกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ พวงมณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
190ความพึงพอใจของนักเรียน (ช่วงชั้นที่2) ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ ฉายรัศมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558521
191ปัญหาการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครอุษาภา วงศ์สุวรรณการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561454
192สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4อุษา ดาพัวพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560628
193ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายที่ 40 (2) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอุษณี โคกกระชายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
194ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครอุลัยพร ปัตถาทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
195การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้อุรุพงษ์ โคดีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563558
196ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานครอุริน อ่อนพฤกษ์ภูมิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
197ความพึงพอใจของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมของโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังอุมาภรณ์ ศรีงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
198ความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์อุมาพร เต้งชูการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560356
199ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอุมาพร ลือปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
200การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อุบลรัตน์ ไกรวิเศษการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559787