Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายผู้สอนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครอลิสา นาคนาวาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
282ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอลิษา ศรียางคุยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
283ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอลิษา ศรียางคุยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
284ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3อรุณี รักงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560658
285ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์อรุณี นารัมย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560342
286ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครอรุณี จันทราพูนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
287ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560432
288การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาของ การบวกและการลบ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อรุณรัตน์ มีวงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25641277
289ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอรุณรัตน์ พิกุลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
290การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิอรุณรัตน์ บุรกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559760
291ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวีอรุณ พงษ์จันทร์โอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
292ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์ช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ ผ่านระบบออนไลน์อรุณ ชูสุขอมรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564310
293ความพึงพอใจการนิเทศภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อริสา บุตรดามาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
294การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560557
295การใช้นิทานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครอรินทร เหล่าทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561468
296การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยอรอุมา ลันวงษาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564410
297การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
298การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา ตะภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560862
299ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครอรอุมา มะเดื่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
300การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามอรอรนงค์ แก้วประเสริฐคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560662