Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครแวววิมล ทองประพันธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
42ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1แพรวไพลิน นนทะสีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
43การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติแพรวโพยม เมียห์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562453
44การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แพรวรุ่ง ศรีประภาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561997
45การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แพรว ป้องขันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563710
46การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมแคทรียาพร มีแสวงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561451
47ความคิดเห็นของครูที่มีต่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3แก้วใจ คนสารีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560546
48การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560806
49การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เอื้ออารีย์ คำดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560621
50การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดีเอมอร รัตนมหาวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560624
51ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557เอกสิทธิ์ ด้วงนิลการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558548
52ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
53การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยเทคนิคการสอน KWDL โรงเรียนเทพลีลาเอกชัย ชาญกระโทกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561520
54ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเส็ง บุดดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
55ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน ของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 76 สังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครเสาวลักษณ์ แงวกุดเรือการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
56แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12เสาวลักษณ์ จัดวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566134
57การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เสาวนีย์ สำรวมจิตการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560453
58ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเสาวนีย์ สร้อยภู่ระย้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
59เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครเสาวนีย์ พรหมทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
60การวินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรวรพินิจวิทยาคาร)เสาวนีย์ พรจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561516