Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เขมจิรา พรหมปรานีการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560470
162การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
163ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเกษร พนาขวาการบริหารการศึกษา น่าน2558355
164ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาขอโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเกษม พุทธยะรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560251
165ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3เกศสินี พวงมะลิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560269
166ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560431
167คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560269
168คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560280
169การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเกศกนก แก่นนาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561557
170แรงจูงใจของครูและบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเกวลี ลุนไชยภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560287
171การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะเกวลี ด่างเกษีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561493
172แรงจูงใจของครูและบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเกวลี ลุนไชยภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560307
173ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงไกร กานุสนธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560272
174ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558373
175ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2เกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560273
176ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิวิทยา) สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานครเกรียงศักดิ์ คำใบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601037
177ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสามัญ ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฮุดา บิลสุลต่านการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560289
178ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1อ้อมแก้ว น้อยใสย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560287
179ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3อ้อมสุดา วรรณโคตร์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559317
180การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ผ่านระบบออนไลน์อโณทัย สวายประโคนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564376