Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางปู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เครือทิพย์ สัญสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
162การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องฟังก์ชันพีชคณิต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เขมรัสนี สมใจคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช256599
163ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3เขมมิกา คำภาปีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
164ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนบุรีเขมณิจ อ่ำแหการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
165การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เขมจิรา พรหมปรานีการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560504
166การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
167การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกียรติกร แซ่อุ้ยคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช256588
168ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเกษร พนาขวาการบริหารการศึกษา น่าน2558375
169ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาขอโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเกษม พุทธยะรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560271
170ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3เกศสินี พวงมะลิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560293
171ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560451
172คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560294
173คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครเกศนีย์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560305
174การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเกศกนก แก่นนาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561585
175แรงจูงใจของครูและบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเกวลี ลุนไชยภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560297
176การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะเกวลี ด่างเกษีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561524
177แรงจูงใจของครูและบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเกวลี ลุนไชยภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
178ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงไกร กานุสนธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560291
179ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558400
180ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2เกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560299