Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไหมแพร คงประพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566101
2การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ผ่านระบบออนไลน์ปภัสรา ตาสุขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25641013
3การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบเศษส่วนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์กริชตภัฎ ท้าวบุตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621016
4การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตนิภาพรรณ แก้วอนันต์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631019
5การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับเกณฑ์บัญชา ไหมทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601022
6ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วรรณนิภา สารสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631024
7แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601031
8การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)รอน น้อมถวายการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591038
9การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการ ผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนยอ ที่สอนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบปกติสุจิตรา ภู่สวัสดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611042
10การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกับวิธีการสอนโดยใช้เกมจรรยาภรณ์ อุ่มอองการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256010424
11การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rเจษฎาภรณ์ ศรีพีการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601044
12การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยการสอนด้วยแบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติผกาทิพย์ โกสิทธิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611047
13การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตอและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADร่มฤดี ปิยะวงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591050
14การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านการสอนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สันต์ชัย มานิมนต์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25641051
15การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์สุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25641052
16การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและความพึงพอใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนเขียนแบบเน้นผลงานกับวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการฐิติกาญจน์ งามเจริญการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601052
17การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดงณัฐญา สุธรรมปวงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591054
18การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กุลวงศ์ พุทธสังฆ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631056
19การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุทัยวรรณ ธีระแนวการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591056
20ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครถกล นิตยบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601062