Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
182ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กนิษฐา โนนสูงการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560530
183ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558529
184ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดอกอ้อ พูลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560528
185การศึกษาการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอกระทุ่มแบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนุชนาฎ เฉยบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
186การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
187ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรจนา พงศ์ยี่หล้าการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559527
188ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ภัชราพร ท่าดีฐิติภัทรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560527
189ความคิดเห็นของครูที่มีต่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3แก้วใจ คนสารีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560527
190ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1พสชณันค์ พรหมจรรย์การบริหารการศึกษา น่าน2558526
191การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34อัญชลี จาตาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560526
192การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560525
193ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกชพรรณ เจาะจงการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560525
194ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 1-3 ที่มีต่อการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26พันตรีสุภทัต บัวชุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560524
195ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558524
196ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครศิวิมล ประจำทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560524
197ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (กลุ่มบางพลี 1)ประกาศ เจริญยิ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560523
198ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560523
199ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560523
200ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560522