Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรสสุคนธ์ ทองอิ่มการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
202ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีปวรี ยืนยงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560321
203ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครธงชัย พิลาดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
204ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559321
205ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เมธาวี กำแพงเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
206ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ธัญลักษณ์ ภูศรีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560322
207ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สุนีย์ วารีการบริหารการศึกษา น่าน2560322
208ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ธนัญญา ธรณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
209ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560322
210ความพึงพอใจของครูในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนฤมล บริคุตการบริหารการศึกษา น่าน2560322
211ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
212ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายผู้สอนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครอลิสา นาคนาวาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
213ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานครศิรินภา ทองคำแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
214ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะของผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ตันแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
215ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ สานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครบุษบา แหวนหล่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
216ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครรัชนีกร กาวันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
217ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประภัสสร อาษานอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
218ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
219ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
220ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในปัจจุบัน ในกลุ่มเครือข่ายสะเมิง 3ยุพิน กาวีการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560322