Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2จุฑามณี สุขไสวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
202ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาแบบ PLC ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่แจ่ม สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6จุฑามาศ คำผัดการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560474
203ความพึงพอใจของครูประถมศึกษาโรงเรียนนานาชาตินิสท์ที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารจุฑามาศ มงคลสมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
204ความความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมิตรวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุฑามาศ เทียนมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
205ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9จุฑารัตน์ นุชนารถการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559379
206แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จุฑารัตน์ ทองอรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
207ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จุฑารัตน์ พูลช่วยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
208ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการแนะแนวของผู้บริหารถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จุฑารัตน์ อินทนูการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560491
209ความพึงพอใจของครูที่มีความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยจุฑารัตน์ เรืองเดชการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560322
210การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจุฑาลักษณ์ พิมพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560581
211ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เครือข่ายที่ 22 (ศรีณรงค์ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จุรีพร บุญมั่นการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560381
212ความคิดเห็นของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จุรีภรณ์ สาระอาภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
213ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุรีรัตน์ ทัดแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
214ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จุรีรัตน์ ทัดแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601147
215ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1จุฬารัตน์ ดวงแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
216ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนาจุฬาลักษณ์ น้อยตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
217ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
218ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครฉลอง แก้วพินิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
219ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบึงบูรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ฉวี ธรรมธรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560379
220ความคิดเห็นของครูที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ฉัตรกุล ตรงคมาลีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559401