Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 221-240 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
222ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560525
223ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32เมธาวี พงศ์พันธุ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560357
224ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2อุทัย ดวงศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
225ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560314
226ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเอกชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครปัณนัชญา รามัญจิตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
227ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439
228ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
229ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีปรเมศวร์ พันธ์วิไลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560387
230ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
231ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครศิริวรรณ โพธิ์หล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
232ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองวิทยายุทธ แสงไข่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
233ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2นุจรี ไพบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
234ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครภาวิตรา ยั่งยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
235ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนวัดทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครธมลวรรณ ภูผาพลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
236ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ วงฮาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
237ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4ณัฐวุฒิ มาทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
238ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560481
239ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ศิริพร แกล้วการไร่การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560349
240ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560324