Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
242ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ๊ก เกษมสุขวงศ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559685
243ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีปรเมศวร์ พันธ์วิไลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560404
244ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560389
245ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครศิริวรรณ โพธิ์หล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
246ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองวิทยายุทธ แสงไข่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
247ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2นุจรี ไพบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
248ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครภาวิตรา ยั่งยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
249ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนวัดทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครธมลวรรณ ภูผาพลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
250ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปัณณวิชญ์ วงฮาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
251ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4ณัฐวุฒิ มาทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
252ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
253ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ศิริพร แกล้วการไร่การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560365
254ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มานนท์ จันทร์เจียมการบริหารการศึกษา น่าน2558940
255ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560343
256ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
257ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนารินทร์ ดาวไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560467
258ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพลวัฒน์ สุทธไชยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
259ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560328
260ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กิตติคุณ วรวิทยกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447